Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có nộp hồ sơ kê khai thuế?

Trong quá trình hoạt động, vì một số lý do mà doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Vậy, trong những trường hợp này khi doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh rồi thì có phải nộp hồ sơ kê khai thuế hay không? Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC  quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau: […]

Continue Reading